Procedury organizacji zajęć w okresie pandemii covid-19 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Złotoryi
Obowiązują od 1 września 2020 r.

Dotyczy:
Uczniów, rodziców, prawnych opiekunów, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych i wszystkich współpracowników szkoły.

Na podstawie:
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019. Poz. 1143 ze zm.)
2. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493 z póź. zm.)
3. Wytycznych GIS , MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002 r. poz.1166 z póź. zm.).

W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID -19 wśród uczniów ich rodzin oraz pracowników szkoły i ich rodzin ustala się następujące procedury:

1. Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
2. Uczniowie, których domownicy przebywają na kwarantannie albo w domowej lub pełnej izolacji nie mają wstępu do szkoły.
3. Zasady powyższe dotyczą również pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
4. Wejście do szkoły dla uczniów to drzwi od ulicy Kolejowej. Przed wejściem należy zachować dystans zgodnie z obowiązującą zasadą wynoszący 1,5 m.
5. Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce z wykorzystaniem stojącego tam urządzenia z aplikatorem płynu do dezynfekcji zgodnie z wymogami umieszczonej obok urządzenia instrukcji.
6. Obok dezynfektora umieszczony został bezdotykowy termometr elektroniczny, który mierzy temperaturę ciała. Mierzenie temperatury jest również obowiązkowe. Należy dostosować się do umieszczonej obok instrukcji.
7. W przypadku wskazania temperatury wyższej niż 37,6 C, automat uruchomi sygnał dźwiękowy, po usłyszeniu którego uczeń lub pracownik pozostaje przy wejściu w pomieszczeniu przeznaczonym do izolacji (gabinet pielęgniarki). Dalsze postępowanie określą szczegółowe procedury uwzględniające interwencję służby zdrowia lub PSSE.
8. W czasie trwania lekcji drzwi wejściowe będą zamknięte. Dla osób z zewnątrz przy drzwiach umieszczono dzwonek. Drzwi w miarę potrzeb otwierać będą pracownicy szkoły. Osoby trzecie przebywające na terenie szkoły obowiązane są nosić maseczkę, rękawiczki, dezynfekować ręce oraz mierzyć temperaturę. Dodatkowo w sekretariacie powinny wypełnić ankietę personalną.
9. Zajęcia odbywać się będą według ustalonego planu w wyznaczonych salach.
10. Do sal po ich dezynfekcji wchodzą uczniowie pod opieką nauczyciela. W każdej sali umieszczony jest pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk.
11. W czasie zajęć nie obowiązuje noszenie maseczek. Uczeń może mieć maseczkę w czasie lekcji ( z wyłączeniem lekcji wf).
12. Nauczyciele w czasie zajęć lekcyjnych mogą korzystać z maseczek lub przyłbic.
13. W czasie przerw, gdy uczniowie będą przemieszczali się do innych sal, wówczas wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują maseczki i w miarę możliwości zachowanie dystansu 1,5 m, sprawne przemieszczanie się w ciągach komunikacyjnych oraz niegromadzenie się w większych skupiskach.
14. Komunikacja pomiędzy piętrami odbywa się dwiema klatkami schodowymi. Klatka schodowa od pokoju nauczycielskiego przy wejściu głównym-ruch w górę, klatka schodowa od kuchni-ruch w dół.
15. Po lekcjach wychowania fizycznego prowadzonych poza budynkiem, przy wejściu na blok sportowy należy obowiązkowo zdezynfekować ręce zgodnie z powyżej opisaną zasadą z wykorzystaniem bezdotykowego urządzenia umieszczonego przy drzwiach wejściowych na blok sportowy.
16. Z wejścia od podwórka szkolnego mogą korzystać tylko nauczyciele i pozostali pracownicy oraz dostawcy. Ich również obowiązuje zasada dezynfekcji rąk. Urządzenie do bezdotykowej dezynfekcji umieszczone jest przy drzwiach wejściowych od podwórka.
17. W salach lekcyjnych również w miarę możliwości należy zachować dystans społeczny. Jeśli jest to możliwe uczniowie pojedynczo zajmują stoliki. Przy większej liczebności oddziału nastąpi przypisanie oddziału do sali lekcyjnej.
18. Sale lekcyjne i korytarze powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę. Za wietrzenie sal odpowiadają nauczyciele.
19. Toalety szkolne i na bloku sportowym będą dezynfekowane po każdej przerwie.
20. Obowiązują ogólne zasady higieny np.: częste mycie rąk po przyjściu do szkoły, po powrocie z boiska, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, szczególna ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania ust, nosa oraz oczu.
21. W salach lekcyjnych również w ciągu dnia, nie tylko po zajęciach szkolnych, stoliki, krzesła oraz wskazany sprzęt i przybory będą dezynfekowane po zmianie oddziału korzystającego z sali. Należy przestrzegać punktualnego kończenia zajęć w celu umożliwienia pracownikom obsługi wykonania powyższych prac.
22. Sale gimnastyczne będą dezynfekowane dwa razy w ciągu dnia. Należy również zapoznać się z regulaminem korzystania z sal sportowych
23. W bibliotece i czytelni szkolnej obowiązują dodatkowe procedury umieszczone przy drzwiach wejściowych, uwzględniają one zasady korzystania z zasobów biblioteki oraz okresy karencji dla książek i innych materiałów.
24. Uczniowie nie powinni wymieniać się podręcznikami, przyborami szkolnymi między sobą i nie udostępniać innym swoich szafek.
25. Zużyte przez uczniów i pracowników maseczki i rękawiczki powinny być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników w celu utylizacji.
26. Nowe zasady będą obowiązywały również w szatni szkolnej. Po ich uruchomieniu w październiku należy zapoznać się z umieszczonym w szatni regulaminem.
27. W czasie korzystania z posiłków w stołówce szkolnej należy bezwzględnie zastosować się do obowiązującego tam regulaminu dostępnego na tablicy ogłoszeń.


Procedury obowiązują do odwołania.

Barbara Mendocha
Dyrektor szkoły